CONVERT/

  1. bodautiengviet: Loại bỏ dấu tiếng Việt
  2. numbertotext: Đọc số thành chữ
  3. vnphonenumber: Chuyển đầu số điện thoại
  4. am2duonglich: Đổi ngày Âm lịch sang Dương lịch
  5. duong2amlich: Đổi ngày Dương lịch sang Âm lịch
  6. text2qrcode: Chuyển 1 chuỗi thành QR-Code (base_64)
  7. text2barcode: Chuyển 1 chuỗi thành BarCode [C128] (base_64)
  8. text2slug: Chuyển 1 chuỗi thành Slug
[HOME]